Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

H Εταιρία INTRALOT ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι ο κ. Ηλίας Αθανασίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη στις 9.10.2015, σε πώληση 6.791 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας €11.205,15.