ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου αναφορικά με την επιβολή προστίμου από τις Τουρκικές Αρχές στην εταιρεία Bilyoner, στην οποία η INTRALOT συμμετέχει με ποσοστό 25%, καθώς και σε όλες τις εταιρίες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, σας ενημερώνουμε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΚ, ότι το πρόστιμο έχει ανασταλεί κατόπιν προσφυγής όλων των εταιριών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

H υπόθεση αφορά σε τεχνικού χαρακτήρα διαδικασία σχετικά με την πιστοποίηση της διεύθυνσης των παικτών στοιχημάτων μέσω διαδικτύου. Όλες οι εταιρίες πιστοποιούν τα στοιχεία διευθύνσεων των παικτών τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, υπερκαλύπτοντας μάλιστα τις απαιτήσεις του Τουρκικού νόμου, χρησιμοποιώντας και τις επίσημες βάσεις δεδομένων της Τουρκικής Δημοκρατίας. Για το λόγο αυτό εκτιμάται ότι η υπόθεση τελικά θα λήξει χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην λειτουργία της Bilyoner.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Bilyoner δεν ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της INTRALOT και η μέγιστη δυνητική απομείωση της συμμετοχής της δεν ξεπερνά την αξία κτήσης που είναι καταγεγραμμένη στις λογιστικές της καταστάσεις και ανέρχεται σε 500 χιλιάδες ευρώ.