Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (23/01/2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε απάντηση αιτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσιεύματα του τύπου όσον αφορά την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας η Εταιρεία δηλώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επίσημα την πλήρη απόφαση της Επιτροπής, όμως οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, με βάση την ενημέρωση από την Επιτροπή στα πλαίσια της σχετικής διαδικασίας, εκτιμούν ότι η Εταιρία θα δικαιωθεί στα αρμόδια δικαστήρια που προτίθεται να προσφύγει διότι πιστεύουν ότι η απόφαση είναι εσφαλμένη ουσιαστικά και νομικά.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό των 1,3 εκατ ευρώ του προστίμου είναι πολύ μικρό και δεν επηρεάζει καθόλου την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, καθώς αποτελεί περίπου το 0,6% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2% των κερδών προ φόρων και το 2,8% των κερδών μετά από φόρους των τελευταίων 12 μηνών, μέχρι 30/9/2013.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία έχει αναφέρει στις σημειώσεις των οικονομικών της καταστάσεων τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας.

Όσον αφορά τα σχόλια για τα έσοδα της Εταιρίας στη Ρουμανία, τα αναγραφόμενα μεγέθη ύψους 40 εκατ. ευρώ ετησίως αφίστανται της πραγματικότητας, καθώς τα πραγματικά έσοδα είναι πολύ μικρότερα και βέβαια ανταποκρίνονται σε μικρό ποσοστό του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρείας που ξεπέρασε το 1,45 δις ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες, μέχρι 30/9/2013.