Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (23/10/2017)

Σε συνέχεια των  ανακοινώσεων της INTRALOT με ημερομηνία 30.7.2015 & 19.10.2017 και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε ότι το τίμημα για την εξαγορά του 65%της εταιρίας Bit8 ανέρχεται σε € 7εκ. και θα καταβληθεί εντός του 2017. Αναλυτικότερα θα καταβληθεί το ποσό των € 6,2 εκ. για την απόκτηση του 61% των μετοχών της εταιρίας Bit8, ενώ για την άσκηση δικαιώματος απόκτησης μετοχών που αναλογούν σε ποσοστό 4% θα καταβληθεί το ποσό των € 800 χιλ.

 Με βάση τα ανωτέρω το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρίας Bit8 θα ανέλθει σε € 12,7 εκ.