Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (05/10/2017)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της INTRALOT με ημερομηνία 3.10.2017 και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε ότι η συνεισφορά στον Όμιλο INTRALOT της θυγατρικής εταιρίας Supreme Ventures Limited για την περίοδο αναφοράς των τελευταίων δώδεκα μηνών έως την 30.6.2017 (1.7.2016-30.6.2017) ήταν η εξής:

1.       Κύκλος εργασιών: €358,9 εκατ. (25,3% του Ομίλου)

2.       Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): €15,5 εκατ. (8,7% του Ομίλου)

3.       Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής εταιρίας: €2,9 εκατ.

4.       Σύνολο ενεργητικού (30/6/2017): €59,4 εκατ. (5,9% του Ομίλου).

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χρηματοοικονομικά δεδομένα και το ότι ο Όμιλος INTRALOT κατέχει εμμέσως το 24,95% της Supreme Ventures Limited μέσω της Intralot Caribbean Ventures Ltd, η συμφωνία πώλησης με ποσό συναλλαγής USD40 εκατ., που αντιστοιχεί σχεδόν σε 12 φορές τα ετήσια κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της INTRALOT,τεκμαίρεται συμφέρουσα για τον Όμιλο INTRALOT.