ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (27/03/2013)

27/03/2013

Η εταιρία INTRALOT, σε απάντηση της από 27/3/2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την έκθεση των εταιριών του Ομίλου στην Κύπρο, και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα εξής:

Α. Τραπεζικοί λογαριασμοί
Τα υπόλοιπα με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (27/3/13) που είχαν εταιρίες του Ομίλου σε Κυπριακές τράπεζες ήταν:
Τράπεζα Κύπρου: 3 εταιρίες με ποσά EUR 0,48 εκατ, EUR  1,05 εκατ. και EUR 0,39 εκατ, αντίστοιχα.
CPB: μία εταιρία με EUR 0,1 εκατ. και 5 εταιρίες με αμελητέα ποσά (μεταξύ EUR 2.200 – 12.050)

Β. Ομόλογα Κυπριακών Τραπεζών
Ομόλογο της Τράπεζας Κύπρου με λογιστική αξία EUR 0,9 εκατ.

Γ. Οικονομικά μεγέθη
Η συνεισφορά των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου στην Κύπρο ανέρχεται στο 1,3% των ενοποιημένων πωλήσεων και 0,4% του ενοποιημένου Ebitda, ενώ δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί η επίδραση της κρίσης στα οικονομικά μεγέθη τους από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό των Ενοποιημένων μεγεθών και ουσιαστικά δεν επηρεάζουν την πορεία του Ομίλου.