ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (31/07/2015)

Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την εξαγορά του 35% της εταιρίας Bit8 μέσω της θυγατρικής της INTRALOT, INTRALOT Global Holdings BV, η εταιρεία ενημερώνει ότι το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 5,7 εκ.€. Όσον αφορά την τιμή εξάσκησης για τα δικαιώματα αγοράς (call options) για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρίας καθώς και τα δικαιώματα πώλησης (put options) των παρόντων μετόχων για το υπόλοιπο ποσοστό της Bit8, αυτή θα προσδιορισθεί στο μέλλον σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξαγοράς με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της Bit8 στο μέλλον. Εάν και όποτε η εταιρεία ή οι μέτοχοι αποφασίσουν να εξασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα, η INTRALOT θα προβεί έγκαιρα στις σχετικές ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.