ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Oρθή επανάληψη)

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία διευκρινίζει σχετικά με την πώληση της εταιρείας CyberArts (αφορά συμμετοχή 35% επί του μετοχικού κεφαλαίου της CyberArts που είχε αποκτηθεί το Δεκέμβριο 2009 από τη θυγατρική του Ομίλου, INTRALOT Interactive USA LLC), ότι το τίμημα διέπεται από σύμβαση εμπιστευτικότητας μεταξύ των συναλλασσομένων μερών, σε κάθε περίπτωση όμως η επιβάρυνση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας (βάσει ισολογισμού 30.06.2011) είναι της τάξης του 1% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης Εταιρείας. Επιπλέον, επιστρέφονται δάνεια που είχαν δοθεί και αποδεσμεύονται οικονομικοί πόροι της Εταιρίας που θα ήταν απαραίτητοι για την περαιτέρω ενίσχυση της CyberArts. Σε συνέχεια της πώλησης του ως άνω ποσοστού ο Όμιλος δεν έχει πλέον συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία.