Πώληση ιδίων μετοχών

Η INTRALOT, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 7/12/2017 σχετικής προαναγγελίας, γνωστοποιεί ότι:

α. Την Παρασκευή 8/12/2017 προέβη σε πώληση 470.746 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,30% του μετοχικού της κεφαλαίου, με τιμή πώλησης 1,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 494.283,30 ευρώ. Οι συγκεκριμένες μετοχές είχαν αγορασθεί σε εκτέλεση της από 11/6/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με μέση τιμή κτήσης 1,04 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 489.678,68 ευρώ.

Η εταιρία κατέχει πλέον 1.486.805 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 0,935% του μετοχικού της κεφαλαίου.

β. Η εταιρεία ενεργοποιεί εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε εκτέλεση των από 26/5/2016 & 18/5/2017 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.