Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου για το 2022

Η INTRALOT, στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022, ως ακολούθως:
Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 (αντί Πέμπτης 23/06/2022): Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την προαναφερόμενη ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.