Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου για το 2023

Η INTRALOT, στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2023, ως ακολούθως:
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023 (αντί Πέμπτης 29/06/2023): Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την προαναφερόμενη ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.