Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης