Γενικές Συνελεύσεις

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Βιογραφικά υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Αιτιολόγηση πρότασης επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Κωδικοποίηση του Καταστατικού της INTRALOT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Αναφορά-Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Έκθεση αποδοχών Δ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Πολιτική Αποδοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Έγγραφα που υποβάλλονται στην Γ.Σ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Δικαιώματα των Μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/05/2024): Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/08/2023): Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ