ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (17/4/19): Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“INTRALOT”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9)

 

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση της 17.04.19

((‘Αρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

 

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com):

 

- Σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού
- Βιογραφικά Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.