ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (17/4/19): Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του .Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι την 22α  Μαρτίου 2019, ημερομηνία  της Πρόσκλησης των Μετόχων σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 156.961.721 και των δικαιωμάτων ψήφου σε 147.761.688.