Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (14/08/2014)