Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής ΓΣ των Μετόχων της Εταιρίας (28/05/2014)