ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19): Έγγραφα που Υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“INTRALOT”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9)

 

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση της 25.06.19

(‘Αρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com):

  1. Οι Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2018-31/12/2018 
  2. Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2018 - 31/12/2018
  3. Η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή