ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (25/6/19): Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“INTRALOT”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9)

 

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του .Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι την 3η   Ιουνίου 2019, ημερομηνία  της Πρόσκλησης των Μετόχων σε   Τακτική  Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 156.961.721 και των δικαιωμάτων ψήφου σε 147.761.688.