ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/5/20): Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“INTRALOT”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

 

Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση της 29.05.2020

(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

 

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com):

 

 

  1. Οι Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2019-31/12/2019 
  2. Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019
  3. Η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
  4. Σχέδιο της προτεινόμενης προς ψήφιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018
  1. Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019