ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων