Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 222.800.215 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών