Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2022

- ΑΝΑ ΕΤΟΣ -

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρακτικό της από 21.06.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρακτικό της Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 17.05.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων η οποία παρείχε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας για αύξηση του Μ.Κ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταστατικό της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράρτημα Α - Έκθεση Αποτίμησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤRALOT”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ