Πρακτικό της Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 17.05.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων η οποία παρείχε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας για αύξηση του Μ.Κ.