Πρακτικό της από 21.06.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. της Εταιρείας