Έκθεση διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της δήλωσης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης της Διοίκησης της Εταιρείας - ISAE 3000 (available only in Greek)