Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2023

- ΑΝΑ ΕΤΟΣ -

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την π.5 του άρθρ. 9 του Ν. 3556/2007

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 232.758.621 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εισαγωγή νέων μετοχών στις 08.11.2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο για τα δικαιώματα προτίμησης και τις νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων: Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Legal Due Diligence Findings Letter (available only in English)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών - ISRS 4400 (available only in Greek)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκθεση διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της δήλωσης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης της Διοίκησης της Εταιρείας - ISAE 3000 (available only in Greek)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ