Απόσπασμα του από 30.08.2023 πρακτικού της Τακτικής Γ.Σ. η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να αποφασίσει την αύξηση Μ.Κ. (available only in Greek)