Μετοχή


Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999, η INTRALOT προσφέρει στην επενδυτική κοινότητα διαφανείς, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 111.401.100,00 και διαιρείται σε 371.337.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.

Μέτοχοι/Επενδυτές οι οποίοι κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μέτοχοι/επενδυτές που κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, είναι οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
CQ Lottery LLC*
32,903%
ALPHACHOICE SERVICES LΙΜΙTΕD**
32,424%

*: Η CQ Lottery LLC είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την "The Queen Casino & Entertainment Inc.", η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται από την “Standard General Management, LLC”, η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την Acme Amalgamated Holdings, LLC”, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim.

**: Η «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης.


Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2022

Ημερήσια Διακύμανση Μετοχής

Διάγραμμα Μετοχής

Ιστορικές Τιμές

Για περισσότερες πληροφορίες:
κ. Μιχάλης Τσαγκαλάκης, Capital Markets Director
κ. Αντώνης Μάνδυλας, Shareholder Services Officer
Τηλέφωνα: +30 210 6156000, +30 6937 418338, +31 63 1049107, Fax: +30 210 6106800, email: ir@intralot.com