Μετοχή


Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999, η INTRALOT προσφέρει στην επενδυτική κοινότητα διαφανείς, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 47.088.516,30 και διαιρείται σε 156.961.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.

Ημερήσια Διακύμανση Μετοχής

Διάγραμμα Μετοχής

Ιστορικές Τιμές

Για περισσότερες πληροφορίες:
κ. Μιχάλης Τσαγκαλάκης, Capital Markets Director
Τηλέφωνα: +30 210 6156000, +30 6937 418338, +31 63 1049107, Fax: +30 210 6106800, email: ir@intralot.com