Μετοχή


Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999, η INTRALOT προσφέρει στην επενδυτική κοινότητα διαφανείς, έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 47.088.516,30 και διαιρείται σε 156.961.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία.

Ημερήσια Διακύμανση Μετοχής

Διάγραμμα Μετοχής

Ιστορικές Τιμές

Επικοινωνία:
INTRALOT Investor Relations
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 615 6000
Fax: (+30) 210 615 6128
email: ir@intralot.com