Μηχανισμός Υποβολής Αναφορών / Καταγγελιών

Στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των Κανονισμών, των Κωδίκων, των Πολιτικών και των Διαδικασιών του Ομίλου INTRALOT, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι λοιποί συνεργάτες του Ομίλου, ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά που προκαλούν υποψίες παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρών παρατυπιών-παραλείψεων σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Ομίλου. Οι αναφορές ή οι καταγγελίες δύνανται να αποστέλλονται, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, μέσω:
- Αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kremmidas@intralot.com
- Αποστολής επιστολής στη διεύθυνση: «INTRALOT», 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 19002 Παιανία, υπόψη τou κ. Δημητρίου Κρεμμυδά, Γενικού Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας και Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου (Υπεύθυνος Συμμόρφωσης) με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».
- Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Fields with * are mandatory / Tα πεδία με * είναι υποχρεωτικά