Ομολογιακό Δάνειο 2024

- ΑΝΑ ΕΤΟΣ -

Ανακοίνωση τελικής απόδοσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος απόδοσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιστολή Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της ΙΝΤΡΑΛΟΤ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου - LAMBADARIOS (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών - ISRS 4400 (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκθεση διασφάλισης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης αναφορικά με την επάρκεια του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου - ISAE 3000 (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ.της Εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την δυνητική αγορά-στόχο για τις Ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (διαθέσιμο μόνο στα Ελληνικά)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» σχετικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ